תקנון

תקנון שירות

האתר הינו חנות וירטואלית המופעלת על ידי וקנין יחיא בע”מ

כתובת: לוינסקי 15,תל אביב-יפו

טלפון: 058-7972001 

כללי

הוראות תקנון זה חלות על עסקאות רכישה המבוצעות על ידי רוכש שהינו: צרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א 1981 להלן: חוק הגנת הצרכן.

כל אדם הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר החברה ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר החברה רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה להלן: הרוכש.

כל המבצע פעולת רכישה באתר החברה, מצהיר בעצם ביצועה כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות אתר החברה, כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.

לבירורים ניתן לפנות אלינו בטלפון: 058-7972001 

פעילות

משרדנו פועלים בימים א-ה בין השעות 9.00-15.00

פניות או הזמנות שיגיעו במשך יום שישי ושבת יטופלו ביום ראשון הקרוב לאחריו.

פניות או הזמנות שיגיעו בחגי ומועדי ישראל (כולל ימי חול המועד) יטופלו לאחר החג.

רכישת מוצרים

כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר החברה, מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב.

פעולת רכישה של מוצרים באתר החברה נעשית באמצעות כרטיס אשראי בלבד.

תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי החברה הוא קבלת אישור של חברת האשראי אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.

לצורך השלמת פעולת הרכישה, ידרש הרוכש למלא פרטים אישיים, לרבות פרטי הדואר האלקטרוני שלו באתר האינטרנט. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה, ואולם החברה רשאית לקבוע דרכים נוספות ו/או אחרות ו/או דרכים אחרות להשגת פרטי הרוכש..

החברה תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה והצגת כרטיס האשראי – על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.

החברה תציע לרכישה באתר מוצרים מגוונים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

החברה מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחברה שמורה הזכות הבלעדית לקבוע את כמות כל מוצר שיוצע לרכישה ולהגביל כמות המוצרים.

תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי החברה ו/או במלאי הספק. לרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בכפוף לכך שהחברה תודיע לרוכש על העדר, המוצר מן המלאי ותשיב לו כל סכום ששילם, אם שילם לחברה ו/או תבטל את החיוב, אם בוצע בין פעולת הרכישה. 

החברה רשאית לספק לרוכש חלק מן המוצרים או כולם באמצעות גורם שלישי. במקרה זה יתכנו עיכובים באספקת המוצר התלויים באותו גורם, החברה תהיה פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם עיכובים באספקה.

תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי החברה שולחת את המוצר לכתובת הרוכש בישראל ו/או מחוץ לישראל. לרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בכפוף לכך שהחברה תודיע לרוכש על כך שאינה מספקת לכתובת הרוכש, ותשיב לו כל סכום ששילם (אם שילם) להחברה ו/או תבטל את החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה.

רוכש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע באתר החברה ללא הגבלה, אלא אם צויין אחרת.

בעת ביצוע פעולת הרכישה ידרש הרוכש להכניס למערכת פרטים אישיים שלו, לרבות שמו וכתובתו וכן מספר כרטיס האשראי וסוגו, שבאמצעותו הוא מבקש לבצע את עסקת הרכישה, ואולם החברה רשאית לקבוע דרכים נוספות ו/או אחרות להתקשרות ומסירת פרטי הרוכש כולם או חלקם. החברה לא תהיה אחראית לטעות בביצוע פעולת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים כלשהם על ידי הרוכש למערכת.

אספקת המוצר תבוצע לכתובת שתוכנס על ידי הרוכש למערכת.

פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו את החברה בלבד ולא יועברו על ידה לגורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי החברה תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.

חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי לאחר רכישת המוצר על ידו ובכפוף לאישור חברת האשראי.

מערכת המחשב של החברה מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר החברה, ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.

כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר החברה חלים לגביהם כללי האחריות והשירות הרגילים לגבי מוצרים מאותו סוג.

משלוחים

  • שליח לבית או למקום העבודה  – בעלות של 30 ₪ נשלח אליכם שליח עד הבית או למקום העבודה שלכם (או לכל כתובת אחרת שתספקו לנו בעת ההזמנה)
  • זמן פיזור המשלוחים הינו בימים א-ה בין השעות 17:00 – 8:00 . המלצתינו היא להזין את הכתובת שבה תהיו בשעות אלו.
  • שימו לב: השליח ייצור איתכם קשר לתאום המשלוח.

     

זמני משלוח:

לאחר קבלת ההזמנה ואישורה, הזמנתכם תשלח אליכם עד 7 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה באתר באמצעות חברת שילוח.

במידה וההזמנה בוצע לאחר השעה 14:00 בצהריים, לא ייחשב יום זה ליום עסקים.
במידה וההזמנה בוצע מיום חמישי בשעה 14:00 עד יום ראשון שלאחריו בשעה 9:00 לא ייחשבו ימים אלה כימי עסקים. ספירת ימי העסקים תחל ביום ראשון.

הזמנות ופניות שיגיעו במהלך חגי ומועדי ישראל (כולל ימי חול המועד יטופלו אך ורק לאחר החג)

תנאים נוספים

החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר החברה.

כל המחירים המוצגים באתר החברה כוללים מע”מ, מחירי המוצרים אינם כוללים דמי משלוח..

פירוט תעריפי דמי המשלוח ניתן למצוא באתר, בדף שבו רושמים את בכתובת למשלוח.

תמונות המוצרים המוצגות באתר החברה הינן להמחשה בלבד.

אם גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים, ו/או ישפיעו על מחירי המוצרים, ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסקה, רשאית החברה להודיע על ביטול עסקת הרכישה.

אם תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה החברה רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש.

אם יתברר להחברה כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו ו/או היא אינה מסוגלת להבטיח כי חברות השירות יעניקו למוצרים שירות במקום מגורי הרוכש, תהיה החברה רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש.

בוטלה העסקה על פי הסעיפים שלעיל, תשיב החברה לרוכש את מלוא התמורה ששילם, אם שילם, ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.

בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך באזור החברה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.

כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנשלחה.

מדיניות החזרות/החלפות

-ניתן להחזיר את המוצרים באריזתם המקורית בלבד.

-לא ניתן להחזיר פריט בודד (לדוג’: ציפית לכרית מתוך סט מצעים שלם) – יש להחזיר את המוצר כולו.

-לא ניתן להחזיר מוצר שרכשתם באחת מהחנויות המשווקות את מוצרינו, במקרה כזה, עליכם לפנות לחנות שממנה רכשתם את המוצר.

כיצד ניתן להחליף או להחזיר מוצר שרכשתם באתרנו ואינכם מרוצים?

ראשית, עליכם לוודא שיש ברשותכם הוכחת קניה (אישור הזמנה/חשבונית/קבלה) של המוצר אותו אתם מבקשים להחליף או להחזיר, יש לוודא שיש לכם את אריזתו המקורית של המוצר, ובתנאי שלא נעשה בו שימוש.

החלפה והחזרה תינתן עד 14 יום מיום קבלת המשלוח.

במידה ועמדתם בקריטריונים, לרשותכם עומדות מספר אופציות:

א. להגיע אלינו לחנות (לוינסקי 15,תל אביב)  ולהחליף/לקבל זיכוי כספי מלא עבור המוצר שרכשתם (לא כולל דמי משלוח).

ב. לשלוח אלינו את המוצר לכתובת לוינסקי 15,תל אביב. אנו נדאג לזכות אתכם על המוצר שרכשתם.

ג. ליצור איתנו קשר בטלפון 058-7972001 ואנו נדאג לקחת מכם את המוצר.

מה עושים במקרה שהמוצר שרכשתם הגיע פגום?

אנו מתנצלים, ישנם מקרים בהם יוצא מוצר פגום בפס הייצור, כמובן שבמקרה כזה האחריות היא עלינו!!

במידה והבחנתם בפגם כלשהו במוצר שרכשתם מאיתנו, ראשית, עליכם לוודא שיש ברשותכם הוכחת קניה (אישור הזמנה/חשבונית/קבלה) של המוצר אותו אתם מבקשים להחליף או להחזיר, ובתנאי שלא נעשה שימוש במוצר.

צרו איתנו קשר במספר 058-7972001
או במייל: hello@heaven-inc.co.il

אנו נדאג לזכותכם על המוצר שרכשתם.

במידה ובחבילה שקבלתם חסר מוצר עליו שילמתם:

ישנם מקרים של טעות אנוש בעת הכנת הזמנתכם, אנו מתנצלים מראש על כל טעות כזו או אחרת.
צרו איתנו קשר בטלפון 058-7972001 או במייל hello@heaven-inc.co.il .

אנו נדאג לשלוח לכם את המוצר (כמובן שלא נחייב אתכם על משלוח נוסף).

 

לכל בעיה, טענה, הערה או הארה נשמח שתיצרו איתנו קשר.
וקנין יחיא בע”מ – HEAVEN
כתובת: לוינסקי 15 תל אביב
טלפון: 058-7972001
מייל: hello@heaven-inc.co.il